iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Feestelijke jubileumdag KDOV

Eeuwfeest Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging

gepubliceerd: vrijdag, 1 december 2017

In de stijl­volle ambiance van de plebanie van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo verzamel­den zich zater­dag 25 no­vem­ber dirigenten en organisten uit heel Neder­land om het 100-jarig bestaan van hun vereni­ging te vieren.

Na de leden­ver­ga­de­ring in de bijsacristie van de ka­the­draal volgde een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant Mgr. Van den Hende en waarbij onder andere Mgr. Punt con­ce­le­breerde. Mgr. Van den Hende is niet alleen voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, maar ook bis­schop-referent voor de kerk­mu­ziek.

Na de lunch en een eventuele rond­lei­ding door de prach­tige Bavo­kathe­draal volgde nog een concert door de Bavo­can­to­rij die ook tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring prach­tig had­den gezongen. Na­tuur­lijk ontbraken ook de orgel-intermezzo’s niet door de organisten Gonny van der Maten, Naoko Shimizu en Véronique van den Engh.

Voor­af­gaand aan het fees­te­lij­ke concert werd het eerste exemplaar van het boek over hon­derd jaar KDOV overhan­digd aan Mgr. Van den Hende. De auteur Dr. P.T. van Langen werd door voor­zit­ter Ton van Eck heel harte­lijk bedankt voor het uit­ge­breide onder­zoek dat leidde tot het boek Verhef­fing en schoon­heid dat is uitge­ge­ven bij Uit­ge­ve­rij Verloren.

Meer in­for­ma­tie

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.