iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Privacy

Privacy

Van­wege het in wer­king tre­den van de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) op 25 mei 2018, zijn alle foto­se­ries van ac­ti­vi­teiten met kin­de­ren jon­ger dan 16 jaar van deze web­si­te verwij­derd.

Dat betekent dat er geen foto’s van Communie­vie­ringen en Vormsel­vie­ringen meer op deze web­si­te staan. Maar ook foto­se­ries van de bij­een­komsten van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren en de gezins­week­enden kunnen we helaas niet meer tonen. Het is prak­tisch niet haal­baar en absurd om van de ouders van ieder kind een onder­te­kende ver­kla­ring van toestem­ming te verwerven.

Voor­taan zullen nog alleen foto­se­ries wor­den geplaatst van ac­ti­vi­teiten voor vol­was­se­nen. Daarbij zullen geen close-ups wor­den geselec­teerd tenzij ze onder de zogeheten jour­na­lis­tieke exceptie vallen.

Wordt een foto van een betrok­ke­ne ge­pu­bli­ceerd, dan heeft de betrok­ke­ne altijd het recht om de foto te laten verwij­de­ren. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen publi­ca­tie van een foto wordt deze binnen 24 uur na ont­vangst van de mel­ding verwij­derd.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.