iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Copyright

Glimmende knop op een paaltje in Schoonhoven
Glimmende knop op een paaltje in Schoonhoven

Het copyright op de foto’s blijft te allen tijde bij de foto­graaf, Wim Koopman. Voor het gebruik van de foto’s door der­den kan een licentie wor­den afgeno­men. Wanneer u een of meer­dere foto’s wilt gebrui­ken voor uw publi­ca­tie, neem dan van tevoren contact met ons op.

Voor het gebruik van foto’s wordt per publi­ca­tie een vergoe­ding afge­sproken. Deze vergoe­ding is afhan­kelijk van de soort publi­ca­tie (krant, tijd­schrift, bisdom­blad, pa­ro­chie­blad, web­si­te, ...) en van de oplage of verwachte aantal verto­ningen.

Niets van deze web­si­te mag wor­den gerepro­du­ceerd zon­der vooraf­gaande toestem­ming.

Bij foto­repor­tages in opdracht wordt altijd een onbe­perkte licentie voor het gebruik van de foto’s afge­sproken met de opdracht­gever.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.